Privacybeleid Notzohot
https://www.notzohot.com/

Over ons privacybeleid

Notzohot geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben 
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over 
u en uw gebruik van  onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten 
dienstverlening van Notzohot. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 
10/02/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande 
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze 
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor 
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, 
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting MijnWebwinkel

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MijnWebwinkel. MijnWebwinkel verwerkt 
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 
Mijnwebwinkel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en 
ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnWebWinkel is op grond van de 
overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten MijnWebwinkel

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MijnWebwinkel. 
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, 
verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MijnWebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het 
platform van Mollie met daarin geintegreerd meerdere betaalmogelijkheden. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik 
van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw 
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een 
aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met 
betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen 
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de 
onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart 
uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via 
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In  het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Beoordelingen Google reviews

Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via 
Google dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google
deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google
publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google
contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen 
om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google. Zij gebruiken deze 
gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.Google heeft 
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij 
maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor 
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL 
onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Mijnwebwinkel en Storms & Geurts 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de 
diensten van MijnWebwinkel en Strorms & Geurts Assurantiën. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MijnWebwinkel en Strorms & Geurts Assurantiën is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MijnWebwinkel en Strorms & Geurts Assurantiën gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Notzohot maakt geen gebruik van externe verkoopkanalen.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het 
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken 
uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze 
gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze 
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en 
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Notzohot op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot 
het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In 
een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de 
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren 
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons 
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke 
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze 
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben 
echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel 
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons 
reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld 
per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie 
bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij 
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze 
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle 
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen 
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw 
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een 
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging 
dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek 
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen 
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende 
e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht 
van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in 
een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van 
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door of in opdracht van Notzohot. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de 
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in 
deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter 
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop 
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail 
op de hoogte.


Contactgegevens

Notzohot

Postadres: Keerweerstraat 9 | 5616 PB Eindhoven (geen bezoekadres)

T + 31(06) 430 029 03

Liever niet bellen? Schrijf ons! Via e-mail of contactformulier.

KvK: 17271831 Eindhoven | BTW id: NL001829499B41

 

WEBWINKELKEURWIDGET

Fred's Gazet (Nieuwsbrief)

Meld je aan voor Fred's Gazet!
Aanmelden

Google review achterlaten? Notzohot webshop

Blog honden cadeaus webshop Eindhoven

© 2014 - 2024 notzohot | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel